Všeobecné podmínky prodeje leteckých zájezdů cestovní kanceláře CK CAPRO s.r.o.

Ke stažení:

VP_letecke_180510 (MS WORD) VP_letecke_180510 (PDF)

I. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí smluv o zájezdu (dále jen SZ) uzavíraných se zákazníky cestovní kanceláře CK CAPRO s.r.o. IČO 27629767 (dále jen CK), na základě kterých se zúčastní zájezdů pořádaných CK. Právní vztahy se řídí ustanoveními 89/2012 Sb., občanského zákoníku díl 6, § 2521 - § 2549 (dále jen NOZ) a zákonem č. 159/99 Sb. o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu (dále jen ZCR) ve znění pozdějších předpisů a dále je upřesněn těmito Všeobecnými podmínkami. Za písemný způsob komunikace se považuje i použití prostředků elektronické komunikace podle § 562 OZ.

II. Vznik smlouvy o zájezdu

Smlouvou o zájezdu se CK zavazuje obstarat pro zákazníka předem připravený soubor služeb cestovního ruchu (zájezd) a zákazník se zavazuje zaplatit souhrnnou cenu.

Smlouva mezi CK a zákazníkem je platně uzavřena okamžikem, kdy se zákazník a CK dohodnou na obsahu SZ. Smlouva může je uzavřena zpravidla na základě objednávky zákazníka u CK nebo jeho obchodního zástupce, na základě nabídky CK zákazníkovi, v provozovně CK nebo jeho obchodního zástupce, popřípadě jiným způsobem.

Po uzavření SZ je zašle CK zákazníkovi smlouvu s přílohami podle § 2525 článek 2 nebo potvrzení o zájezdu.

Účinnost smlouvy nastává okamžikem, kdy zákazník uhradí první splátku zálohy v dohodnutém termínu a částce. Pokud zákazník neuhradí zálohu v dohodnutém termínu a výši, má se za to, že zákazník od smlouvy odstoupil. CK není v takovém případě smlouvou vázána.

Za smluvní závazky dalších osob uvedených v CS podepsané zákazníkem, přebírá odpovědnost zákazník. Vysloví-li třetí osoba nesouhlas s uvedením své osoby ve smlouvě a se vznikem smluvního vztahu s CK, je zákazník povinen plnit sám. U osob mladších osmnácti let, cestují-li bez doprovodu zákonného zástupce, je nezbytný písemný souhlas zákonného zástupce připojený ke smlouvě. Objednatel se zavazuje, že předá ostatním účastníkům všechny dodatečné informace, zejména pak pokyny k odjezdu.

III. Změna smlouvy

Za změnu smlouvy z podnětu zákazníka je CK oprávněna účtovat poplatek podle platného sazebníku poplatků.

CK požadovanou změnu provede, pokud je taková změna možná.

IV. Postoupení smlouvy

Splňuje-li třetí osoba podmínky účasti na zájezdu, může jí zákazník smlouvu postoupit.

Změna v osobě zákazníka je vůči CK účinná, doručí-li mu postupitel o tom včas oznámení spolu s prohlášením postupníka, že s uzavřenou smlouvou souhlasí a že splní podmínky účasti na zájezdu. Oznámení je včasné, je-li doručeno alespoň sedm dnů před zahájením zájezdu; kratší lhůtu lze ujednat, je-li smlouva uzavřena v době kratší než sedm dnů před zahájením zájezdu.

Postupitel a postupník jsou zavázáni společně a nerozdílně k zaplacení ceny zájezdu a k úhradě nákladů, které CK v souvislosti se změnou zákazníka vzniknou.

V. Úhrada zájezdu

Zákazník hradí splátky ceny zájezdu bezhotovostním převodem na účet CK nebo obchodního zástupce nebo v hotovosti v provozovně CK nebo v provozovně autorizovaného obchodního zástupce CK. V případě úhrady ceny bezhotovostním převodem se cena, resp. záloha nebo doplatek, považují za uhrazené dnem připsání na účet CK nebo obchodního zástupce.

Nárok zákazníka na účast na zájezdu pořádaném CK, který je předmětem SZ vzniká úplným zaplacením ceny zájezdu.

VI. Práva a povinnosti zákazníka

Zákazník je povinen
 • seznámit se s podmínkami zájezdu, všeobecnými podmínkami, podmínkami přepravy a dalšími důležitými informacemi před podpisem cestovní smlouvy a uhradit sjednanou cenu zájezdu a dalších fakultativních služeb podle výše uvedených podmínek,
 • zajistit si platný cestovní doklad, popřípadě potřebná vstupní víza pro pobyt nebo tranzit,
 • dodržovat pasové, celní, zdravotní a další předpisy země, do které cestuje, případně tranzitních zemí; veškeré náklady vzniklé nedodržením těchto předpisů nese zákazník,
 • řídit se pokyny pro účastníky zájezdu a ústními pokyny průvodce nebo delegáta,
 • poskytnout potřebnou součinnost při řešení reklamací v místě konání zájezdu.
Zákazník je oprávněn
 • požadovat poskytnutí všech služeb taxativně stanovených pro každý zájezd,
 • reklamovat případné vady poskytnutých služeb. V případě reklamace kontaktuje zákazník vždy nejdříve recepci ubytovacího zařízení nebo delegáta či jiného pověřeného zástupce CK v místě konání zájezdu. V závažných případech, kdy nebyly závady odstraněny na místě, pak přímo u CK bez zbytečného odkladu, avšak nejpozději ve lhůtě stanovené zákonem. Bez písemného záznamu není možné reklamaci dodatečně uplatňovat,
 • být seznámen se všemi případnými změnami v termínu, programu, rozsahu a kvalitě služeb a ceně zájezdu.

Zákazník, který bez zavinění CK nevyčerpá všechny smluvené služby, nemá právo na jejich náhradu. Zákazník, který při nástupu na zájezd nebo v jeho průběhu nerespektuje program zájezdu, porušuje pokyny průvodce nebo poruší ustanovení těchto Všeobecných podmínek, může být ze zájezdu vyloučen bez nároku na náhradu za nevyužité služby. Pokud zákazník nezíská potřebná vstupní víza nebo bude mít v nepořádku vstupní formality, bude CK postupovat podle všeobecných podmínek a zákazníkovi bude účtováno odstupné

VII. Práva a povinnosti CK

CK je povinna
 • zajistit plnění všech služeb obsažených v ceně zájezdu. Pokud nebude schopna zajistit plnění všech dohodnutých služeb, provede vhodná alternativní opatření, za která nebude vyžadovat další platby a tam, kde se sníží kvalita nebo rozsah služeb, poskytne náhradu odpovídající cenovému rozdílu mezi nabídnutou a uskutečněnou službou. U sportovních programů si cestovní kancelář vyhrazuje právo změnit počet plánovaných instruktorů v závislosti na počet přihlášených osob. Změnou instruktora uvedeného v katalogu, tištěných nabídkách nebo webových stránkách, změnou počtu instruktorů nebo důvodné změně sportovního programu, například z důvodu úrazu lektora, nevhodném počasí apod., nevznikají zákazníkovi žádné další nároky vůči CK.
 • předpokladem nápravy nedostatků je, že zákazník uplatní své výhrady dohodnutým způsobem a přitom poskytne potřebnou součinnost. Reklamační řízení je upraveno reklamačním řádem CK.
CK je oprávněna
 • v případech nenadálých změn v obsazenosti nebo provozuschopnosti smluvených objektů zajistit pro zákazníky ubytování v objektech stejné kategorie podle místních zvyklostí a v odůvodněných případech i v jiném, odpovídajícím pobytovém místě, zákazníkovi tím nevznikají žádné další nároky vůči CK,
 • zrušit zájezd pro malý počet účastníků nebo z důvodů vyšší moci. Rozhodnutí o zrušení zájezdu pro malý počet účastníků je CK povinna oznámit všem přihlášeným osobám písemně nejpozději 21 dnů před datem odjezdu, CK v tomto případě navrhne zákazníkovi alternativní zájezd. V případě, kdy zákazník nepřistoupí na změnu CS, je CK povinna neprodleně zaplatit všechny doposud zákazníkem uhrazené částky. Zákazníkovi tím nevznikají žádné další nároky vůči CK,
 • odstoupit od smlouvy se zákazníkem v případě, že zákazník neuhradí splátky nebo doplatek zájezdu v dohodnutém termínu. V takovém případě náleží uhrazená záloha na cenu zájezdu jako smluvní pokuta za porušení platebních podmínek. Zákazník tím není zproštěn odpovědnosti za případnou škodu způsobenou CK svým jednáním.

VIII. Odstupné:

Zákazník může před zahájením zájezdu od smlouvy odstoupit vždy. Odstoupí-li zákazník od smlouvy z jiného důvodu než je porušení povinností pořadatele, zaplatí CK skutečně vzniklé přímé náklady CK na stornovaný zájezd nebo:

 • 2500,- Kč za každou přihlášenou osobu, pokud k odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka dojde více než 61 dní před prvním dnem zájezdu.
 • 30 % z ceny zájezdu, minimálně však 2500,- Kč za každou přihlášenou osobu, pokud k odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka dojde mezi 60. a 45. dnem před prvním dnem zájezdu
 • 50 % z ceny zájezdu, minimálně však 2500,- Kč za každou přihlášenou osobu, pokud k odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka dojde mezi 44. a 30. dnem před prvním dnem zájezdu.
 • 75 % z ceny zájezdu, minimálně však 2500,- Kč za každou přihlášenou osobu, pokud k odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka dojde mezi 30. a 15. dnem před prvním dnem zájezdu.
 • 90 % z ceny zájezdu, minimálně však 2500,- Kč za každou přihlášenou osobu, pokud k odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka dojde mezi 14. a 8. dnem před prvním dnem zájezdu.
 • 100 % z ceny zájezdu, minimálně však 2500,- Kč za každou přihlášenou osobu, pokud k odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka dojde mezi 7. a prvním dnem před prvním dnem zájezdu.

Pro stanovení výše odstupného je rozhodující datum doručení písemného oznámení CK. Za první den zájezdu se považuje den, kdy zákazník má začít čerpat první službu cestovního ruchu podle zákona 159/99 Sb. Za poslední den zájezdu se považuje den, kdy je ukončeno čerpání poslední služby cestovního ruchu podle zákona 159/99 Sb.

Pokud se zákazník nedostaví na stanovené místo odjezdu v předem oznámenou hodinu nebo v určeném času do místa pobytu nebo poruší pasové, celní či devizové předpisy, má se za to, že odstoupil od smlouvy bez udání důvodů k prvnímu dni zájezdu.

Tyto všeobecné podmínky nabývají platnosti dne 10. 5. 2018 a nahrazují všechny předchozí.

Akční nabídka

Víkendové cvičení a wellness - Sportpenzion Pohoda

rezervace a platby prosíme nejpozději do 26.10.18

30.11.2018 - 2.12.2018
Stát / Region:
Česká republika , Plzeňský kraj
Lokalita:
Letkov:
Středisko:
Sportpenzion POHODA
Cena od2 990,-

Oblíbené

Víkendové cvičení a wellness - Wellness hotel Rezidence Nové Hrady

Vyprodáno!!!! Bereme náhradníky

5.4.2019 - 7.4.2019
Stát / Region:
Česká republika , Jižní Čechy
Lokalita:
Nové Hrady:
Středisko:
Wellness hotel Rezidence****

Jarní jóga a wellness s Radkou Sedmíkovou - program B

Vinyásayoga, Jemná jóga, Relaxace, Meditace

Cena od3 490,-